Magyar Íj Alapítvány
MAGYARIJ.HU
hungarikum

История:

 • Выполняя административные требования, авторы в первую очередь предложили включить Венгерский лук в Национальный депозитарий в ноябре 2013 года.
 • После этого, в мае 2014 года Венгерский комитет по Хунгарикумам признал этот лук национальным достоянием.
 • Далее, 9 июня 2014 года был вынесен вопрос о принятии Венгерского лука 9-11 в список Хунгарикумов, на основании следующего заявления.

 

1. Название предмета национального значения

Венгерский лук 9-11 века

 

2. Классификация национальной ценности по виду специализации

культурное наследие

 

3. Местонахождение предмета национального значения

Не имеет значения в настоящем контексте

 

4. Название депозитария, в котором инициировано предложение о присвоении статуса предмета

Hационального значения

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Az eurázsiai sztyeppéken élt népek összetett reflexíjai – közismert nevén a „merevszarvú visszacsapó” íjak – családjába tartozó IX-XI. századi összetett (szarus) magyar íj (a továbbiakban: magyar íj) jól megkülönböztethető az „íjcsalád” többi tagjától. A Kárpát-medence területén eddig feltárt IX-XI. századi sírokból, közel 300 sír tartalmazott merev íj-applikációkat (agancsból faragott szarv és markolatlemezeket), mely sírszám jelentős mennyiségnek számít egész Eurázsiában. A IX-XI. századi leletanyag ezáltal világviszonylatban is egyedülálló lehetőséget biztosít a magyar íjak kutatására, illetve azok egyedi jellemzőjének meghatározására.

A merev íjmaradványok anyagának, formájának, szerkezetének és sírbeli helyzetének aprólékos elemzésével nyert információk képezik azt a szilárd bázist, amely alapján egy magyar íjrekonstrukció elkészíthető.

A magyar íj elkészítéshez szükséges közvetett információk – melyek a régészeti leletanyagból közvetlenül nem ismerhetők meg – az egykorú épen fennmaradt íjak vizsgálatával, recens néprajzi párhuzamok felhasználásával, a ma is élő különböző eurázsiai íjkészítő tradíciók vizsgálatával, illetve a XIV. századtól e témában megsokasodó írott források kiaknázásával figyelembe vehető és felhasználható, azonban a fenti (közvetett) információk nem írhatják felül a konkrét magyar régészeti leletanyagból származó elsődleges információkat.

Magyar Íj-nak tehát csak és kizárólag olyan íj nevezhető, amely

 1. vagy egy konkrét IX-XI. századi magyar íjmaradvány alapján készül, vagy
 2. amelyet a IX-XI. századi magyar íjmaradványok elemzése során megállapított és meghatározott paraméterek (alak, arány, méret) szerint készítenek el. (Lásd: melléklet)

Mindezekhez kötött forma, alapanyag és készítéstechnika párosul.

A fenti kritériumok maradéktalan betartásával – nemzetközi szinten is – egyértelműen beazonosíthatóvá válik ez az eleink életmódjához szorosan kötődő, azokra rendkívül jellemző eszköz.

 

6. Мотивация относительно регистрации в депозитарии

Венгерский лук - это символ. Он неразрывно связан с историей наших предков, образом жизни тех, кто обитал в Карпатском бассейне. Это хорошо известно тем, кто занимается историей Европы и эпохой миграции, как внутри, так и далеко от наших границ. Было время, когда мы использовали это оружие лучше и эффективнее, чем кто-либо еще, будь то на охоте или на войне. С большой уверенностью можно сказать, что мы обязаны выживанию нашей нации «Луку».

Без пристрастности мы заявляем, что Венгерский лук занимает исключительное положение среди схожего оружия других народов и пользуется большой популярностью у поклонников стрельбы из лука. Форма и структура лука, которые во всем мире называются венгерскими, связаны с нами, венграми.

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

A Kárpát-medence területén eddig feltárt közel 300 db IX-XI. századi sír íjlelet-anyagának leírása számos tanulmányban és dokumentációban elérhető. Többek között:

 • Bíró Ádám - Bencsik Péter: Régészeti leletanyagból hagyományélesztés? Megjegyzések egy honfoglalás kori magyar íj tudományos rekonstrukciója kapcsán. Magyar Őstörténeti Konferencia. MTA 2013 (előadás).
 • Bíró Ádám - Langó Péter - Türk Attila Antal: Adatok a Kárpát-medencei, agancsból faragott íjmarkolat lécek értékeléséhez - Szentes-Derekegyházi oldal, D-3 tábla 6. sír.
 • Cs. Sebestyén Károly: A magyarok íjja és nyila. Szeged 1933.
 • Dr. Fábián Gyula: Archaeologia experimentalis. Honfoglaláskori magyar íj rekonstruálása. Természettudományi Közlöny IX. (1967) 98-101.
 • Dr. Fábián Gyula: Újabb adatok a honfoglaláskori íjászat kérdésköréhez. SZMMÉ 1980-81/1.63-76.
 • Dr. Fábián Gyula: A honfoglaláskori magyar íj és készítése. in: Nimród Fórum (A Nimród szakmai melléklete) 1985. ápr. 1-11.
 • Dr. Révész László: A karosi honfoglalás kori temetők. Miskolc, 1996.
 • Dr. Szőllősy Gábor: Különböző íjtípusok mechanikai jellemzőinek kísérleti vizsgálata. Bölcsészdoktori értekezés Budapest 1995 (kézirat).
 • Dr. Szőllősy Gábor: Dr. Fábián Gyula munkássága – működőképes másolatok népvándorlás kori íjakról. in: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Szeged 1991.
 • Honfoglalás kori sírok Szeged-Öthalmon. in: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Szeged 1968.
 • További számos, a témához kapcsolódó hazai (magyar és nem magyar nyelvű), valamint külföldi szakmai irodalom anyagai.

Bencsik Péter, Borbély László


Это предложение было принято Комитетом по Хунгарикуму на заседании от 29 января 2015 года, в результате чего Венгерский лук был объявлен как Хунгарикумом.

01-emmi.png02-agrarminiszterium.png03-HB.png04-PrintSisters.jpg05-vadaszutak.jpg06-AMC.pngw-GKK-ok.png