Magyar Íj Alapítvány
MAGYARIJ.HU
hungarikum

Védjegyhasználati szerződés - versenyrendező

mely egyrészről

Magyar Íj Alapítvány (továbbiakban: Védjegytulajdonos)
székhely: 2640 Szendehely, Rákóczi u. 9.
adószám: 18656163-2-23
képviseli: Bencsik Péter és/vagy Borbély László
telefon: +36 30 9246807 

másrészről

………………………… versenyrendező (továbbiakban: Versenyrendező)
székhely/lakhely:
postacím:
adószám/adóazonosító:
kapcsolattartó:
telefonszám:
e-mailcím:

között annak érdekében jött létre a mai napon és helyen, hogy a Védjegytulajdonos védjegyét a Versenyrendező használhassa és ezzel közösen segítsék elő a hiteles magyar íj megismerését, használatát és elterjedését.

 1. Védjegytulajdonos kijelenti, hogy kizárólagos és elsőbbségi jogtulajdonosa a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 2016. december 29-én M1604077 és M1604078 ügyszámon lajstromozásra bejelentett alábbi “MAGYAR ÍJ” és “MAGYAR FORMÁJÚ ÍJ” színes ábrás védjegynek, és azokkal szabadon rendelkezik. Védjegytulajdonos szavatol azért, hogy harmadik félnek nincs a védjegyek hasznosítását korlátozó vagy gátló joga.

magyarij              magyarformajuij

 1. A védjegyek íjra, mint termékre, ezzel kapcsolatos sport illetve hagyományőrző tevékenységre, valamint ezek kereskedelemére, PR-jára és marketingjére, mint szolgáltatásra használhatók.
 1. Felek jelen okiratban felhasználási szerződést kötnek az 1. pontban megjelölt védjegyekre, mely alapján Versenyrendező térítésmentesen, nem kizárólagos védjegy felhasználói jogot szerez Védjegytulajdonostól. 
 1. Versenyrendező más 3. személynek nem – részlegesen sem – engedheti át a felhasználási jogot. 
 1. Védjegytulajdonos jelen szerződéssel Versenyrendező részére határozatlan idejű használati jogot enged mindaddig, amig jelen szerződés feltételei fennállnak. 
 1. Versenyrendező jogosult versenyeivel közvetlen összefüggésben a védjegyet reklám, PR és promóciós anyagain, honlapján, üzleti levelezésében, elektronikus és nyomtatott médiában feltüntetni, ill. megjeleníteni.
 1. Versenyrendező vállalja, hogy:
  1. versenyein önálló kategóriába sorolja, értékeli és díjazza mind a MAGYAR ÍJ, mind a MAGYAR FORMÁJÚ ÍJ védjeggyel rendelkező íjjal résztvevőket.
  2. a védjegyet a Védjegytulajdonossal egyeztetett módon, és jelen szerződésben foglaltak szerint használja,
  3. a védjegyhasználat feltételeinek folyamatosan eleget tesz,
  4. adataiban bekövetkező változásokat tíz (10) napon belül a Védjegytulajdonos felé írásban (e-mailben) közli,
  5. jelen szerődés aláírását megelőzően feliratkozik a Védjegytulajdonos honlapján elérhető hírlevélre, és azt a szerződés hatálya alatt fenntartja.
 1. A Védjegytulajdonos vállalja, hogy:
  1. Versenyrendező adatait nyilvántartja és honlapján közzéteszi,
  2. szükség esetén a versenyrendező számára segítséget, tanácsot nyújt,
  3. a zsűrizéssel és védjegyhasználattal kapcsolatban felmerülő információkat a Versenyrendezőval hírlevél formájában megosztja,
 1. Versenyrendező tudomásul veszi, hogy Védjegytulajdonos jelen szerződés fennállása alatt bármikor, szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a védjegyhasználat gyakorlását, különösen a védjeggyel megjelölt íjak versenyeken való kategóriabesorolását. A nem megfelelő joggyakorlás, illetve a feltételeknek való meg nem felelés a szerződés időleges felfüggesztését, vagy azonnali hatályú felmondását, és ezzel a védjegyhasználati jog megszűnését vonhatja maga után.
 1. A Felek vállalják, hogy a rendelkezésére álló lehetőségeket kihasználva terjesztik és megismertetik a védjegyet, valamint öregbítik annak hírnevét és imázsának fenntartását.
 1. Versenyrendező jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul adatainak a Védjegytulajdonos honlapján történő megjelenítéséhez. 
 1. A védjegyhasználati jogot megsérti és ezzel jogbitorlást követ el, aki
  1. a Védjegyszabályzatot megszegi,
  2. a jelen szerződésben a Versenyrendező számára előírt kötelezettségeknek nem tesz eleget,
  3. a  védjegy használati jogát korlátozó vagy felfüggesztő döntés ellenére alkalmazza a védjegyet,
  4. a védjegyhasználati szerződés megszűnése után a védjegyet bármilyen formában használja.
 1. Amennyiben a Versenyrendező tudomást szerez arról, hogy a védjegyet harmadik személy jogosulatlanul használja, a bitorlásról a Védjegytulajdonost haladéktalanul köteles értesíteni.
 1. A szerződés megszűnik, ha
  1. a használati jogot elnyert személy/szervezet bármely okból felhagy tevékenységével,
  2. a védjegy használatáról a személy/szervezet bármilyen okból lemond,
  3. a védjegyhasználati jogot megsérti a Versenyrendező.
 1. Kölcsönös egyetértés esetén a Felek a szerződést bármikor módosíthatják, vagy egy (1) hónapos felmondási idővel, írásbeli bejelentéssel és indokolással megszüntethetik.

 2. Szerződésszegés esetén a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja. Szerződésszegésnek minősül többek között jelen szerződésben, a Védjegyszabályzatban foglaltak be nem tartása, a megtévesztés, illetve minden olyan körülmény, amely a szerződés tárgyát képező védjegy általános társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolja. 

 3. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglalt jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen gyakorolják, a másik felet minden, a szerződés teljesítését érintő kérdésben haladéktalanul írásban értesítik, és valamennyi, a szerződés tartamával és tartalmával összefüggő nyilatkozataikat egymással írásban közlik.
 1. Jelen szerződés részét képezi a Védjegyszabályzat, melyek ismeretét a Versenyrendező aláírásával igazolja.

A szerződésben nem szabályzott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

 

Kelt, ……………., 202  . ………………

 

…………………………………………….        …………………………………………….

Védjegytulajdonos képvislője                Versenyrendező képviselője

01-emmi.png02-agrarminiszterium.png03-HB.png04-PrintSisters.jpg05-vadaszutak.jpg06-AMC.pngw-GKK-ok.png